Doxservr.se

Användarvillkor

Välkommen till oss

Tack för att du använder våra tjänster. Tjänsterna tillhandahålls av A Name Not Yet Taken AB, Klyvaregatan 1 lgh 1103, 30290, Halmstad, Sweden. Genom att använda våra tjänster så accepterar du dessa villkor.

Användning av våra tjänster

Du får inte missbruka våra tjänster. Du får exempelvis inte störa våra tjänster eller försöka att komma åt dem på ett annat sätt än de gränssnitt som vi tillhandahåller. Du får exempelvis inte medvetet skicka dokument som innehåller virus, maskar eller annan skadlig kod.

Du får endast använda våra tjänster i enlighet med gällande lagar och regler. Vi kan stänga av ditt konto eller upphöra att tillhandahålla dig våra tjänster om du inte uppfyller våra villkor eller policyer eller om vi utreder misstänkta oegentligheter.

Betalning för våra tjänster

Vi tar betalt för våra tjänster när du skickar filer (laddar upp filer). När du skickar filer är det ett pris per filmottagare och ett pris per GiB (filens storlek). Det är gratis att signera filer och att ladda ner filer, ditt kontosaldo minskar inte när du signerar eller hämtar filer. När ditt kontosaldo är negativt så kan vi skicka en faktura till dig med ett betalningsvillkor om 15 dagar netto. Fakturering sker inte oftare än 1 gång per månad. Om du inte betalar din faktura inom förfallotiden så kan vi upphöra att tillhandahålla dig våra tjänster.

Dina dokument i våra tjänster

I våra tjänster kan du överföra, skicka in, lagra och skicka eller ta emot innehåll. Du behåller den immateriella äganderätten som du har till det här innehållet. Det som tillhör dig fortsätter alltså att tillhöra dig.

Dokument som du skickar via våra tjänster lagras tillfälligt hos oss i upp till 30 dagar. Du kan själv ta bort dokument som du har skickat via våra tjänster, när du gör detta så går det inte längre att ladda ner dessa dokument.

Våra garantier och friskrivningar

Vi tillhandahåller våra tjänster med en kommersiellt rimlig nivå av kunnighet och omsorg, och vi hoppas att du gillar dem. Det finns dock vissa saker som vi inte lovar.

Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor eller i ytterligare villkor lämnar varken A Name Not Yet Taken AB eller dess leverantörer eller distributörer några specifika löften om tjänsterna. Vi gör exempelvis inga åtaganden om innehållet i tjänsterna, tjänsternas specifika funktioner, dess tillförlitlighet, tillgänglighet, eller förmåga att uppfylla dina behov. Vi tillhandahåller tjänsterna i befintligt skick.

I vissa jurisdiktioner föreskrivs vissa garantier. I den mån det är tillåtet enligt lag friskriver vi oss från alla garantier.

Ansvar för våra tjänster

När det är tillåtet enligt lag är A Name Not Yet Taken AB och dess leverantörer och distributörer inte ansvariga för utebliven vinst, intäkt eller förlorad data, ekonomisk eller indirekt skada, skadestånd på grund av särskild skada, följdskada, skadestånd i avskräckande syfte eller straffskadestånd.

I den mån det är tillåtet enligt lag ska den totala ansvarsskyldigheten för A Name Not Yet Taken AB och dess leverantörer och distributörer, för alla anspråk enligt dessa villkor, inklusive för underförstådda garantier, vara begränsad till det belopp som du betalade till oss för att använda tjänsterna.

Under inga omständigheter ska A Name Not Yet Taken AB och dess leverantörer och distributörer vara ansvariga för någon förlust eller skada som inte skäligen kan förutses.

Vi är införstådda med att man i vissa jurisdiktioner kan ha juridiska rättigheter som konsument. Om du använder tjänsterna för ett personligt ändamål ska ingenting i dessa villkor eller i några ytterligare villkor begränsa de juridiska konsumenträttigheter som inte kan avstås genom avtal.

Företagsanvändning av våra tjänster

Om du använder våra tjänster i företagets namn så är det företaget som godkänner dessa villkor. Företaget ska hålla A Name Not Yet Taken AB och dess dotterbolag, samarbetspartners, tjänstemän, företrädare och anställda skadeslösa mot eventuella anspråk, stämningar och andra processer som härrör från eller som uppkommit i samband med din användning av tjänsterna eller till följd av avtalsbrott, inklusive ersättningsskyldighet eller kostnad som uppstått i och med eventuella anspråk, förluster, skador, stämningar, domar, rättegångs- och advokatkostnader.

Om dessa villkor

Vi kan ändra dessa villkor, exempelvis för att avspegla ändringar i lag eller ändringar i våra tjänster. Du bör regelbundet läsa villkoren. Om villkoren ändras meddelas det på den här sidan. Ändringar gäller inte retroaktivt och de kommer inte att träda i kraft förrän tidigast fjorton dagar efter att de läggs upp. Ändringar som gäller nya funktioner i en tjänst eller ändringar som görs av juridiska skäl kommer dock att träda i kraft omedelbart. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för en tjänst så ska du sluta använda tjänsten.

Dessa villkor reglerar relationen mellan A Name Not Yet Taken AB och dig. De skapar inga förmånsrättigheter för någon tredje part. Om du inte följer dessa villkor och vi inte vidtar åtgärder direkt innebär det inte att vi frånsäger oss några rättigheter som vi kan ha (exempelvis att vidta åtgärder i framtiden).

Senaste ändring: 2018-10-22